+48 600 485 554 rolki@redwheel.opole.pl

REGULAMIN REDWHEEL

REGULAMIN  WARSZTATÓW NAUCZANIA JAZDY NA ROLKACH

W SZKÓŁCE ROLKARSKIEJ „REDWHEEL” 

Data aktualizacji: 25 maj 2018 roku

 1. NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO!
 2. BEZWZGLĘDNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: każdy uczestnik zajęć MUSI być odpowiednio zabezpieczony, a więc:
 • posiadać kask chroniący głowę i potylicę ( dopuszczalne są kaski rolkowe, rowerowe (dla dzieci i dorosłych) oraz hokejowe)
 • ochraniacze łokci, nadgarstków i kolan.

Brak ww. sprzętu uniemożliwia przystąpienie do zajęć.

 1. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych między prowadzącym zajęcia a Uczestnikiem zajęć.
 2. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest BEZWZGLĘDNE przestrzeganie dyscypliny podczas zajęć oraz dbanie o higienę, czystość sprzętu i porządek na obiektach, na których odbywają się treningi.
 3. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest BEZWZGLĘDNE stosowanie się do zaleceń Prowadzącego zajęcia. Nagminne nieprzestrzeganie zasad jest podstawą do zakończenia współpracy.
 4. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w zajęciach o czym należy poinformować prowadzącego zajęcia. Jeżeli fakt ten ma miejsce w trakcie miesiąca – pieniądze nie zostaną zwrócone.
 5. Osoby niepełnoletnie powinny być przyprowadzone i odebrane z treningu przez opiekuna. Szkółka nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uszczerbki na zdrowiu oraz nieszczęśliwe wypadki w drodze do oraz z zajęć osób niepełnoletnich bez towarzyszącego mu opiekuna.
 6. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Szkółka Rolkarska REDwheel zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni w formie telefonicznej, sms lub e-mail. Zajęcia zostaną odpracowane w innym, wspólnie ustalonym terminie.
 7. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Szkółka Rolkarska REDwheel zastrzega sobie możliwość przesunięcia godzin zajęć po ówczesnym ustaleniu terminów z uczestnikami zajęć.
 8. W przypadku wcześniej zgłoszonych nieobecności podczas zajęć w danym miesiącu (MAKSYMALNIE DWÓCH!), uczestnik otrzymuje propozycję dwóch terminów odrobienia każdej lekcji w tym samym miesiącu. Jeżeli uczestnik nie skorzysta z żadnego z zaproponowanych terminów, lekcję uznaje się za odbytą, a pieniądze nie zostaną zwrócone.
 9. W wyniku wcześniej niezgłoszonej nieobecności na zajęciach, lekcję uznaje się za odbytą, bez możliwości odrobienia zajęć, a pieniądze nie zostaną zwrócone,
 10. Prowadzący zajęcia – Szkoła nie ponosi winy za: urazy fizyczne ciała korzystających z zajęć, kontuzje, uszczerbki na zdrowiu,uszkodzenia sprzętu i odzieży w trakcie zajęć oraz ewentualną kradzież przedmiotów pozostawionych na terenie miejsca, gdzie odbywają się zajęcia.
 11. Opiekun osoby niepełnoletniej odpowiada za wszystkie wyrządzone krzywdy przez swojego Podopiecznego innym uczestnikom zajęć.
 12. W przypadku gdy zajęcia odbywają się na terenie zamkniętym, wstęp do sali możliwy jest jedynie w obecności prowadzącego zajęcia. Każdorazowe wyjście z sali w trakcie zajęć musi być zgłoszone prowadzącemu zajęcia.
 13. W przypadku, gdy zajęcia odbywają się na otwartym terenie wszelkich instrukcji udziela prowadzący. Uczestnicy nie mogą samowolnie oddalać się z miejsca zajęć.
 14. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych : https://redwheel.opole.pl/klauzula-informacyjna/.
 15. Przystąpienie do lekcji prowadzonych przez Szkółkę Rolkarską REDwheel automatycznie wiążę się
  z akceptacją obowiązującego Regulaminu.
 16. Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronach https://www.facebook.com/REDwheelOpole , https://redwheel.opole.pl/regulamin/ oraz w formie papierowej w miejscu prowadzenia warsztatów, zlokalizowanym na Osiedlu Armii Krajowej, ul. Batalionu „Parasol” 23., 45-290 Opole.
regulamin